پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گوشت حیوان

وابسته

بیع گوشت مذکیّ مختلط با مردار، تذکیه حیوان ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 76 : صفحه (166-171)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 338
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 752
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 57، 97
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 152