پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آب کشی ( طهارت )"واژه زیر را بکار ببرید:

طهارت با آب