پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع حیوان فراری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع دابه شارد

اعم

بیع حیوان ( فقه )، بیع متعذر التسلیم

وابسته

حیوان فراری

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 518
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 401