پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، بینه عقود معاوضی

وابسته

قرض ( عقد )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 433
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 447
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 159
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 165
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 137
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 499
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 255، 256