پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، تأجیل دین

وابسته

توقیت قرض، قرض ( عقد )

منابع

  • جلد 4 : صفحه 354
  • الجامع للشرائع : صفحه 281
  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 134
  • الرسائل الفقهیة : صفحه 288
  • الشرح الکبیر جلد 4 : صفحه 357
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 453
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 200
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 201