پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، مال ( فقه )

وابسته

اتلاف مال باغی، بغات ( فقه )، تملک اموال بغات، خمس مال بغات

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 82
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 4 : صفحه 224
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 384