پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

قراردادی است برای غرس اشجار بی میوه و یا مواظبت آنهاکه بین مالک زمین و کارگر بسته میشود در برابر حصه ای مشاع از درختان و غیره.

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

اجرت مغارسه، ازاله غرس، غارس، غرس ( فقه )، مساقات ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 320
  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 298
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 645
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 392
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 93
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 266
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 4 : صفحه 83
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3444
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 143
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 231، 233، 234، 241